P1140109
 

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 to szkoła bezpieczna, średniej wielkości, położona w centrum miasta, w niewielkiej odległości od węzłowych przystanków komunikacji miejskiej, autobusowej i kolejowej.

   Szkoła kształci młodzież, by mogła ona podjąć pracę w konkretnym zawodzie, stosownie do wymagań współczesnego rynku pracy lub kontynuować naukę na studiach. Proponowane kierunki to zawody z przyszłością.  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata i wykonywania satysfakcjonującej pracy zawodowej. Zadania szkoły są zatem uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają przede wszystkim: globalizacja procesów gospodarczych, mobilność zawodowa czy wzrost oczekiwań pracodawców wobec pracowników. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową  pozwala absolwentom szkoły sprostać wyzwaniom na rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są różnorodne działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Dzięki udziałowi szkoły w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych na zasadach programu ERASMUS+, uczniowie mają możliwość odbycia staży zagranicznych i podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. Realizując projekty, szkoła jako instytucja zdobywa doświadczenie we współpracy międzynarodowej, a obserwacje szkolnych opiekunów i uczestników są wykorzystywane do podniesienia jakości i innowacyjności szkolnych praktyk zawodowych.

   Szkoła przygotowuje młodzież do studiów wyższych, by mogli oni jeszcze bardziej rozwijać się zawodowo. Temu sprzyja miła i przyjazna atmosfera wśród kadry pedagogicznej, ich rzetelność i doświadczenie.

   Przestronne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pracownie, szczególnie: informatyczna, graficzna, geodezyjna i kolejowe, to dobre wsparcie na drodze naukowej ucznia.

   Szkoła daje młodzieży miłość do ojczyzny, kultury, rodziny. Być wychowywanym, to znaczy posiąść zdolność dokonywania umiejętnych i słusznych wyborów w życiu.  Zatem każdy wychowanek, otoczony troską i  umiejętnie prowadzony, dąży do tego, aby znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i przyjąć aktywną postawę odpowiedzialności za siebie i innych.

   Atmosfera szkoły przesiąknięta jest szczególną troską o właściwy rozwój intelektualny i duchowy wychowanka. Udział młodzieży w różnego rodzaju akcjach, imprezach charytatywnych, życiu kulturalnym miasta i szkoły, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, osiągnięcia sportowe, zajęcia rekreacyjne pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, to tylko nieliczne z działań i dowód, że w naszej szkole liczy się przede wszystkim uczeń i jego dobro.
 
P1020355
   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50