Cele oddziaływania wychowawczo - profilatycznego

 1. Celem podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych jest wykształcenie i ugruntowanie w wychowankach właściwych cech osobistych i postaw społecznych, wypływających z ogólnoludzkich wartości i zgodnych z zasadami współżycia społecznego. Do najważniejszych zalicza się:
  1. życzliwość, uczciwość, szacunek wobec innych (szczególnie osób starszych) oraz wobec samego siebie, a także wrażliwość na potrzeby innych (altruizm) rozumiane jako podstawa zachowań wobec innych osób,
  2. odpowiedzialność przejawiająca się w postawach: wiem, co robię; znam cel działania; przewiduję efekty działania; przyjmuję i ponoszę konsekwencje działań,
  3. moralność postaw osiąganą poprzez odkrywanie przez uczniów wartości, nabywanie umiejętności uzewnętrzniania ich i postępowania zgodnie z nimi, a także rozpoznawania i odrzucania antywartości, realizowane poprzez wychowanie religijne i światopoglądowe,
  4. miłość i szacunek do Ojczyzny, patriotyzm w tradycji i praktyce życia codziennego, troska o dobro społeczne, wolontariat, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności za losy kraju, rozumiane jako podstawa życia patriotycznego i społecznego,
  5. zrozumienie wartości solidnej i sumiennej pracy jako środka do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności na miarę własnych możliwości oraz motywacja i odkrywanie sposobu realizacji drogi zawodowej w zgodzie z własnym sumieniem i predyspozycjami,
  6. profilaktykę zachowań ryzykownych i nieakceptowanych społecznie poprzez diagnozowanie zagrożeń i wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pomogą im w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, a w szczególności prezentowanie umiejętności:
   1. komunikacyjnych: komunikacja werbalna w języku polskim i w językach obcych; umiejętność poszukiwania i analizowania informacji; umiejętność posługiwania się komputerem,
   2. interpersonalnych i społecznych: umiejętność współpracy w grupie, w klasie, podejmowanie aktywności i odpowiedzialności za wykonanie zadań; umiejętność ponoszenia konsekwencji; asertywność – wyrażanie opinii, obrona stanowiska, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
   3. intrapsychicznych (dyspozycji psychologicznych): poczucie własnej wartości, samoświadomość, samodyscyplina, praca nad sobą, motywacja, elastyczność, dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych i problemowych,
  7. troski o zdrowie i sprawność uczniów poprzez diagnozę sytuacji zdrowotnej i promocję zdrowego stylu życia,
  8. prorodzinnych przygotowujących i umożliwiających odpowiedzialne pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.
 2. W podejmowanych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szczególną troską otacza się uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami. Udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

Wizja wychowawcza szkoły

 • Będziemy szkołą bezpieczną, świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia.
 • Będziemy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej.
 • Naszą szkołę samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań.
 • Tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości.

Misja szkoły:

Uznajemy, że nasza misja polega na kształceniu w naszych wychowankach:

 1. motywacji i dociekliwości, jako podstawy do pracy nad sobą, odkrywania osobistych możliwości i deficytów,
 2. motywacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, ich hierarchizacji i dokonywania wyborów w każdej sytuacji,
 3. umiejętności określania osobistych potrzeb i interesów oraz ich zaspokajania na zasadzie godzenia dobra własnego z dobrem innych,
 4. umiejętności realistycznego określania osobistych celów życiowych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 5. umiejętności brania na siebie odpowiedzialności za siebie i za efekty swojego postępowania wobec innych,
 6. szacunku dla dobra wspólnego w społeczności szkoły i w innych społecznościach, w których przyjdzie im funkcjonować,
 7. umiejętności niezbędnych do przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w demokratycznym państwie, zgodnie z przekazem tradycji kulturowej, modelem chrześcijańskiej rodziny i poczuciem więzi z otoczeniem społecznym,
 8. umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych umożliwiających rozpoznawanie i wyrażanie osobistych możliwości, potrzeb, zachowań, i postaw w sytuacjach społecznych oraz do komunikowania się z innymi ludźmi i ich rozumienia,
 9. postaw prospołecznych i umiejętności wchodzenia w konstruktywne relacje na terenie szkoły rozumianej jako wspólnota wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Wzorzec Absolwenta

Efektem podejmowanych oddziaływań wychowawczych jest postawa absolwenta, który:

 1. jest świadomą osobą, kierującą się pragnieniem poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności w duchu odpowiedzialności za samego siebie i innych,
 2. jest patriotą, zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski oraz twórczo realizuje wartości patriotyczne w życiu,
 3. jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie,
 4. jest uczestnikiem rynku pracy, potrafiącym kreatywnie wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej.

Struktura realizacji celów wychowawczych i profilaktycznych

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiedzialni są za osiąganie przez szkołę celów wychowawczych.

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów:

 1.  Świadomie uczestniczą w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły.
 2. Regularnie kontaktują się z wychowawcą w sprawach, dotyczących ich dziecka.
 3. Możliwie szybko wyjaśniają absencję ich dziecka na zajęciach szkolnych obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 4. Według potrzeb ich dziecka kontaktują się z nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontaktują się z Dyrekcją szkoły.
 6. W miarę swoich możliwości szybko reagują w przypadku zasygnalizowania przez szkołę potrzeby kontaktu.
 7. Aktywnie współdziałają z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym celem niwelowania trudności dydaktycznych i wychowawczych.
 8. Uczestniczą w uroczystościach, imprezach i wycieczkach szkolnych oraz w ich organizowaniu.
 9. Uczestniczą w wywiadówkach i innych spotkaniach, organizowanych dla rodziców.
 10. Angażują się, w miarę swoich możliwości i we współpracy z Dyrektorem szkoły, w działalność gospodarczą szkoły.
 11. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły poprzez:
  • Radę Rodziców,
  • trójki klasowe,
  • kontakty indywidualne ze szkołą.

Źródło: Program Wychowawczo-Profilaktyczny

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50